Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Bilim,Teknoloji ve Sanayi eğitimi dairesi kurulmuştur

Bakanlığımız, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü uhdesinde, Bilim, Teknoloji ve Sanayi Eğitimi Dairesi kurulmuĢtur. Dairenin kuruluĢ amacı, ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda küresel teknolojik geliĢmeleri takip ederek, geliĢen bu alanlara yönelik nitelikli iĢ gücünün hazırlanması için stratejiler geliĢtirilmesini sağlamaktır.

Görev alanlarımız arasında; bilim teknoloji ve sanayi politikaları doğrultusunda, ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını belirlemek ve yetiĢtirilmesine yönelik ilgili kurum ve kuruluĢlar ile iĢbirliği içerisinde programlar geliĢtirmek ve uygulanmasını koordine etmek yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen görevler kapsamında 2017 yılı sonuna kadar nitelikli iĢgücü ihtiyacının belirlenmesi ve bu ihtiyacı karĢılayacak adımların atılacağı bir yol haritası oluĢturulması çalıĢması gerçekleĢtirilecektir. Bu çalıĢmanın bir bileĢeni olarak hazırladığımız “Türkiye’de Ġhtiyaç Duyulan ĠĢgücü Niteliğinin Belirlenmesine Yönelik Anket” içeriğinde firmaların faaliyet alanı, bulunduğu il, çalıĢan sayısına göre büyüklüğü gibi tanımlayıcı bilgiler elde etmeye yönelik sorular ile firmalarda en fazla çalıĢan bulunan 3 meslek grubuna iliĢkin becerilerin belirlenmesine ve firmaların temininde en fazla güçlük çektiği 3 meslek grubunda aranılan niteliklere iliĢkin sorular yer almaktadır. Anket sonucunda gelen dönüĢlere göre ilgili kurumlar ile koordineli olarak belirtilen ihtiyaçların giderilmesine ve insan kaynağının geliĢtirilmesine yönelik programlar geliĢtirilecektir.

15 Eylül 2017 tarihine kadar OSB’lerdeki üyeniz bulunan tüm firmaların konuyla ilgili yetkin kiĢilerinin http://anket.sanayi.gov.tr/index.php/258358?lang=tr linkinden ulaĢılabilecek anketi doldurmalarının sağlanması hususunda gereken desteği vermenizi rica ederim.